VarnaGreenEnergy.com - News


Новини

 • 13:50 - 7 Декември 2022

  В изпълнение на чл. 15, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, проектното дружество „БИОПРОДУКТ –БЕНКОВСКИ“ ЕООД, ЕИК 204330951, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. Генерал Колев 76, ет.3, ап.5 ИНФОРМИРА ОБЩЕСТВЕНОСТТА за издадено РЕШЕНИЕ №ВА-149/ЕО/06.12.2022 год. на РИОСВ- Варна „да не се извършва екологична оценка на проект за Подробен устройствен план-План за застрояване в обхвата на ПИ 03811.59.15 по КККР на с.Бенковски, община Аврен“ свързан с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и установяване на застроителен режим и отреждане на имота „За фотовлотаична електроцентрала и складово- производствена сграда“ в режим на устройствена зона „Пп“-предимно производствена с възложител „БИОПРОДУКТ –БЕНКОВСКИ“ ЕООД

  РИОСВ Решение ВА-149-ЕО-06.12.22

 • 10:20 - 7 Декември 2022

  В изпълнение на чл. 15, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, проектното дружество „СЪН ХЕРБАЛ ЕНЕРДЖИ“ ООД, ЕИК 206853352, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. Генерал Колев 76 ет.3 ап.5 ИНФОРМИРА ОБЩЕСТВЕНОСТТА за издадено РЕШЕНИЕ №ВА-150/ЕО/06.12.2022 год. на РИОСВ- Варна „да не се извършва екологична оценка на проект за Подробен устройствен план-План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 00084.42.58, с площ 16997кв.м., земеделска територия, с начин на трайно ползване „Изоставена нива“ по КККР на с.Аврен, общ.Аврен, обл.Варна“ във връзка с промяна предназначението на имота за „фотоволтаична централа“ с възложител „СЪН ХЕРБАЛ ЕНЕРДЖИ“ ООД.

  РИОСВ Решение ВА-150-ЕО-06.12.22

 • 13:50 - 29 Ноември 2010

  "Unit Group" пусна в експлоатация вятърен парк в с. Пролез.

 • 13:50 - Юли 20, 2010

  "Регионална използването на вятърни турбини" интервю на TV7 със Станислав Гочев, Варна Грийн Енерджи.

 • 16:35 - Юли 6, 2010

  BGVEA заяви твърда позиция срещу законопроекта за "Забрана за ВЕИ върху земеделски земи".

 • 11:10 - Октомври 20, 2009

  За успешната реализация на своите проекти, компанията откри офис в гр. Шабла, срещу Община Шабла.

 • 15:30 - Февруари 9, 2009

  Варна Грийн Енерджи официално обяви инвестиционните си планове на Общинския съвет на Шабла в присъствието на кмета. Нашите намерения бяха приети радушно от населението на Шабла


Медия

http://www.pari.bg/article/2010/11/25/Otneseni_ot_vjatra

http://www.greentech.bg/?p=14454

http://www.dobrichmedia.com/novini/02_12_2010_4.php


Конференции

http://pari.ivuworks.net/event/18.11.2010/v-tursene-na-energiia-ili-kakvo-spira-vei-proektite-v-bulgariia.html

Видео